Chủ đề: Đình thần hoàng Hà Tiên

Đình thần Thành Hoàng ở Hà Tiên

Đình thần Thành Hoàng Hà Tiên ngày xưa là nơi thờ tự các vị linh thần theo tín ngưỡng của dân gian, bằng cây lá đơn sơ. Đến năm 1835, đình được xây dựng thành miếu hội đồng lợp cỏ tranh. Năm 1851, miếu được xây dựng lại lợp ngói, tường xây gạch thờ tam […]

Chi tiết...